Nový regulační plán

Usměrníme současnou neřízenou výstavbu vytvořením nového regulačního plánu. Realizované záměry developerů jsou uskutečňovány bez ohledu na skutečnou potřebu ubytovacích kapacit města a zájmů místních obyvatel.  Vznikající objekty nesmí ničit krajinný ráz a kvalitu života nás všech.

Usměrníme výstavbu a přístup developerů v našem městě

1) vytvořením nového regulačního plánu jako naléhavého veřejného zájmu
2) vyváženou regulací skutečné potřeby navyšování ubytovací kapacity v centrálních částech města
3) revitalizací starých staveb jako první formy výstavby ubytovacích kapacit
4) ochranou krajinného rázu

Jsme připraveni k odpovědnosti za respekt kvality života místních obyvatel, k potřebné diskuzi a především k aktivní ochraně města před zneužíváním územního plánu agresivitou developerů, jako v případě flagrantního porušení výšky „vůči okolní zástavbě“ stavbou Pecr2 Deep, která navždy změnila krajinný ráz. 

Pecr2

 

Apartmánové (AP) záměry připravované developery v centrálních částech

KUBÍK 2 na kurtech za Pecr2 DEEP, Pecr 3 AP-aquapark, AP na parkovištích Zelený potok pod Javorem, AP nad Javorem u točny, znovu oživlá výstavba AP na Malé pláni, AP v centru Velké Úpy, záměr výstavby AP na pozemcích objektu Budovatel v centru Velké Úpy, na pozemcích místo Roll haus a další v odhadovaném počtu až cca 300 AP bytů

Neregulováním nadměrné výstavby developerů vznikne

1) velký převis nabídky nad poptávkou ubytování 
2) vytvoření cenové konkurence v ubytování touto skupinou developerů mezi sebou

Následně dojde

1) k devalvaci trhu ubytování – tlak na udržení průměrné ceny za ubytování
2) k absolutnímu nedostatku poptávky v zaměstnanosti – zcizování zaměstnanců mezi sebou za obrovské mzdové náklady
3) k trvalému poklesu obsazenosti současných pensionů a hotelů nekalou konkurencí touto skupinou
4) k „vybydlování“ současných objektů z důvodu nedostatku investic
5) k neustále se zhoršujícímu komfortu životu místních obyvatel
6) k nucenému prodeji našich nemovitostí developerským skupinám
7) k postupnému odchodu trvale žijících obyvatel z našeho města

Místní referendum

Místní referendum v zásadních záměrech jako např. aquapark a jiných tzv. sdružených investic


 

Co je Územní plán

Územní plán stanoví základní rozvoj území obce, ochranu jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání. Vymezí zastavěné území, zejména zastavitelné plochy a plochy přestavby, veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření. Stanoví podmínky pro využívání těchto ploch a koridorů.

Co je Regulační plán

Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb včetně veřejné infrastruktury, pro ochranu hodnot a charakteru území.

Pec pod Sněžkou regulační plán dosud nemá, což chceme změnit.