Aktivně zastupujeme občany na Malé pláni

Již dlouhé roky aktivně zastupujeme naše občany, pomáháme s právními otázkami, hájíme zájmy města a bojujeme za dodržování našeho územního plánu. Ten je  po střídavém období, kdy byl po částech rušen soudy nyní rozhodnutím Nejvyššího správního soudu č.j. 4 As 118/2020 od 23.4.2021 platný v celém svém rozsahu se všemi podstatnými regulativy.

20170918 120335

Ilustrační obrázek: Malá pláň (vlevo) a Velká pláň (vpravo) v Peci pod Sněžkou

 

Na základě toho jsme podali i odvolání proti územnímu rozhodnutí Stavebního úřadu ve věci výstavby na Malé pláni ze dne 20. května 2021. 

Soulad s územním plánem

Město Pec pod Sněžkou se nachází uprostřed Krkonošského národního parku, což je objektivní příčinnou náročnosti procesu přijímání územně plánovací dokumentace, a to i z důvodu nutnosti ochrany krajinného rázu, ochrany přírody a krajiny, ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, čili obecně ochranou životního prostředí, což má i ústavní aspekt (čl. 7 Ústavy a čl. 35 Listiny), stejně jako individuálních soukromých zájmů o umístění staveb vtomto území . Tento způsob regulace byl opakovaně a složitě projednán a dohodnut se Správou Krkonošského národního parku, přičemž celkový potenciál území byl, po dlouhých a složitých diskuzích, právě se Správou Krkonošského národního parku definován jako maximálně možný, viz nález ústavního soudu III.ÚS 3817/17 ze dne 14. 5. 2019.

Odůvodnění odvolání:

Stavební úřad při rozhodování vychází vždy z právního a skutkového stavu v době vydání rozhodnutí, tj. stavební úřad měl při vydání rozhodnutí vyjít z takového stavu územního plánu, jaký platilv době, kdy vydal dané rozhodnutí (tj. pokud rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 4 As 118/2020 nabyl právní moci dne 23.04. 2021, potom v době vydání daného rozhodnutí - 20. květen 2021 - mělo již být vycházeno ze stavu územního plánu po vydání tohoto rozsudku). Na základě obdrženého územního rozhodnutí a z nahlédnutí do stavební dokumentace k samotnému záměru si dovolujeme poukázat na nesoulad předmětného záměru s regulativy stanovenými platným územním plánem Pec pod Sněžkou pro lokalitu „005 Malá Pláň“. Vzhledem komezené zatížitelnosti území stanovil územní plán maximální index využití území, respektive rozsah zastavěných jednotlivých ploch, který je územním plánem stanovený jako maximálně možný a nepřekročitelný.

Povinností stavebního úřadu bylo porovnat aktuální zbylou kapacitu možného zastavění dotčené lokality „005 Malá Pláň“ s maximálním indexem zastavitelnosti této lokality, neboť má jako jediný tuto informaci a tu jako jednu ze zásadních podmínek regulace území  posoudit ke dni vydání územního rozhodnutí, tj. ke dni 20.05.2021. Na základě informaceze Stavebního úřadu, činí aktuální zbylý index zastavitelnosti pro celou lokalitu Malá Pláň 572,5 m2. Stavební záměr tak několika násobně překračuje možnou kapacitu zastavění dané lokality.